Oferta pública-Estabilització de l'ocupació temporal

En aquest apartat trobareu la convocatòria de places estructurals dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompuda almenys en els 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

El sistema de selecció serà el concurs-oposició, amb una valoració en la fase de concurs d’un 40% de la puntuació total, en la qual es tindrà en compte majoritàriament l’experiència en el cos, escala, categoria, o equivalent de què es tracti, podent no ser eliminatoris els exercicis en la fase d’oposició.

Es convoquen amb caràcter excepcional i pel sistema de concurs (DA 6a), aquelles places que reuneixin els requisits establerts a l'art. 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.