Oferta pública

La selecció del personal al servei de l’administració pública s’ha de fer d’acord amb l’oferta pública d’ocupació. Les places ofertades per la via ordinària es cobriran amb el sistema de concurs i oposició, garantint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i publicitat.

Podeu consultar l'Oferta pública d'ocupació aprovada mitjançant el Pla d’actuació en matèria d’ocupació anual (PAMO), destinada a cobrir definitivament les places vacants de l’organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

En aquest apartat trobareu les places convocades, distribuïdes entre la plantilla de personal funcionari (amb especificació dels diferents cossos i escales) i la plantilla de personal laboral.