Oferta pública - estabilització de l'ocupació temporal

Responsable de Joventut

Resolt
13/10/2022
Tipus de personal
Personal laboral fix
Grup de classificació/titulació
A2
Titulació requerida
Titulació acadèmica mínima de títol universitari de grau, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a, diplomat/a universitari/ària o equivalent
Informació addicional

PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE JOVENTUT

 

Places: UNA plaça/es de RESPONSABLE JOVENTUT, classe tècnica, categoria especialista, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             RESPONSABLE JOVENTUT

Relació jurídica:          Personal laboral fix

Grup de classificació: A2

Retribucions:              Salari base grup titulació A2; CD nivell 22; complement específic anual 3.013,92 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol universitari de grau, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a, diplomat/a universitari/ària o equivalent
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

Procés selectiu: Sistema concurs de mèrits, d’acord amb els preceptes establerts per als processos d’estabilització de l'ocupació temporal a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, disposició addicional 6a.

 

Període de presentació d’instàncies: del 4 al 13 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 català
 • Certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'Ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç

 

 Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

17/11/2022 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia i lloc de l'entrevista personal:

 

ENTREVISTES

Dia: 12 de desembre de 2022
Hora: Segons l’horari que es publicarà prèviament al web municipal
Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 

07/12/2022 S'ha publicat la llista defintiva, així com el dia, hora i lloc de les entrevistes:

 

Dia:        12 de desembre de 2022    

Lloc:       Ajuntament d’Olesa de Montserrat (Pl Fèlix Figueras i Aragay s/n)

                Sala de juntes (1a planta)

 

HorariASPIRANT
10.20PINYOL DOLADER ELISABET

 

 

28/02/2023 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu. 

 

03/05/2023 S’ha aprovat una esmena dels resultats definitius.

 

10/01/2024 S'ha publicat una segona esmena de resultats definitius.

 

Data i lloc de les proves
Data de la prova Descripció
12/12/2022

Entrevistes. Hora: A partir de les 10.00 h. Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

 • Data de la prova: 12/12/2022
 • Descripció:

  Entrevistes. Hora: A partir de les 10.00 h. Lloc: Casa de Cultura (c.Salvador Casas, 26)

Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
02/05/2023 Convocatòria Bases i convocatòria PS Responsable de joventut Bases i convocatòria PS Responsable de joventut
02/05/2023 Convocatòria Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització Model sol·licitud i declaració responsable procés selectiu estabilització
02/05/2023 Convocatòria Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització) Declaració responsable autovaloració mèrits (estabilització)
02/05/2023 Convocatòria Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça Responsable Joventut Llista provisional admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça Responsable Joventut
02/05/2023 Convocatòria Llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça Responsable de joventut Llista definitiva admesos/es i exclosos/es PS 1 plaça Responsable de joventut
02/05/2023 Resultat Resultats definitius PS 1 Responsable de Joventut Resultats definitius PS 1 Responsable de Joventut
04/05/2023 Resultat Resultats esmenats PS 1 Responsable de Joventut Resultats esmenats PS 1 Responsable de Joventut
10/01/2024 Resultat definitiu Resultats esmenats PS 1 Responsable de Joventut Resultats esmenats PS 1 Responsable de Joventut