04/10/23

Oberta la convocatòria de subvencions per a famílies monoparentals propietàries de l'habitatge habitual

Aquesta subvenció va destinada a totes les persones titulars del seu habitatge habitual, que disposin del títol de família monoparental. L'ajut es determina en base a la seva capacitat econòmica, segons la renda de la seva unitat de convivència, i la quantitat que s'atorga correspon al 50% de la quota de l'IBI, en funció del percentatge de titularitat de l'habitatge. 

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 5 d'octubre fins al 26 de d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

Qui ho pot sol·licitar:

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin les següents condicions:

 1. Siguin subjectes passius de l’impost de béns immobles (IBI) del seu domicili habitual a la data de meritament de l’impost (1 de gener de l’any de la subvenció). Han de constar al cadastre com a titulars o, en defecte, s’ha d’acreditar la sol·licitud de la seva inscripció. 
 2. Les persones en possessió del títol de família monoparental a la data de meritament de l’impost (1 de gener).
 3. Que la renda de la unitat de convivència, de l’últim exercici que es pugui acreditar, sigui inferior a 4 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent.
 4. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’Administracions i amb la Seguretat Social a la data de presentació de la sol·licitud.
 5. El càlcul de la renda de la unitat de convivència es farà:
  1. Per les persones que presenten la declaració de la renda: Suma la base imposable de la declaració de la renda més la base imposable de l’estalvi i resta de la quota resultant de la declaració.
  2. Si algun dels membres no ha presentat declaració, per no estar obligat, però ha obtingut ingressos: Les seves dades econòmiques que figuren a l’Agència tributària, les qual es tindran en compte per sumar-les a la renda familiar total.
 6. Que no siguin titular de cap altre immoble. 
 7. Que hagi fet efectiu el pagament dels rebuts i o liquidacions que s’hagin posat al cobrament corresponents a l’IBI de l’exercici que es subvenciona.

Consulteu al detall les bases reguladores i tota la documentació a presentar als documents adjunts.

Documents relacionats

Document