09/04/24

Ampliació de terminis per incidència tècnica al Consorci AOC

Amb motiu del trasllat del centre de processament de dades (CPD) del Consorci AOC es va programar una intervenció des del 5 al 8 d’abril i com a conseqüència, diferents serveis de l’AOC van poder tenir talls totals o parcials en el seu funcionament. 

Serveis afectats parcialment:

- idCAT Certificat ( emissions de certificats idCAT )

- idCAT Mòbil ( altes online )

- Plataforma de Serveis de Contractació Pública

- Registre Públic de Contractes

- E-LICITA

Serveis afectats amb tall total de servei (serveis web i entorns d’empleat públic i ciutadania ):

- e-NOTUM

- e-TAULER

- e-TRAM i FUE

- e-FACT

- EACAT

- CÒPIA

- Registre Unificat (MUX)

- Transparència i SEU-e

- Via Oberta

- Portasignatures

L'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques preveu que  “quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui, i fins que no se solucioni el problema, l'Administració pot determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.”

Per aquest motiu, s’ha dictat el Decret d’Alcaldia número 2024DECR000863 de data 09/04/2024, pel qual es resol:

- Ampliar en 4 dies naturals, a partir del 9 d’abril de 2024, els terminis dels procediments i tràmits que es computen per dies naturals i que no estiguessin vençuts en el període comprés entre el 5 i el 8 d’abril, ambdós inclosos, dies que corresponen als de la incidència tècnica.

- Ampliar en 2 dies hàbils, a partir del 9 d’abril de 2024, els terminis dels procediments i tràmits que es computen per dies hàbils i que no estiguessin vençuts en el període comprés entre el 5 i el 8 d’abril, ambdós inclosos, dies que corresponen als de la incidència tècnica.

Documents relacionats