02/10/23

Ajuts per al lloguer assequible

El Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges de la Xarxa de Mediació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ofereix als propietaris d’habitatges desocupats un seguit de serveis amb l’objectiu de fomentar el lloguer assequible.

Aquest programa de la Xarxa de Medicació ofereix als propietaris:

 • Assegurança multirisc
 • Assegurança de defensa jurídica
 • Ampliació de l’avalloguer
 • Tramitació del contracte de lloguer i servei gratuït d’assessorament durant tota la vigència del contracte
 • Seguiment de la relació contractual amb la família llogatera 

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat afegeix el següent:

 • Bonificació de l’IBI segons els mesos que ha estat llogat l’habitatge dins l’anualitat. 
 • Ajuts econòmics per cobrir:
  • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat, fins a 100€
  • Tramitació del certificat energètic, fins a 120€
  • Obres de petita entitat per adequar l’habitatge, el 50% fins a 3.000€. 

Per formar part d’aquest programa, es requereix dels propietaris, una reducció del 20-30% de la renda de mercat lliure, que, a dia d’avui, és l’índex de referència que es pot consultar a l’enllaç següent:

Agència de l'Habitatge de Catalunya (gencat.cat)

Objecte: 

L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les Bases reguladores, és l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a propietaris d’habitatges privats ubicats a Olesa de Montserrat que hagin mostrat la seva voluntat de posar-los a disposició de l'Oficina Local, amb la finalitat de fomentar l’habitatge assequible.

Se subvenciona la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic, així com obres de rehabilitació o reforma de petita entitat per adequar l’interior dels habitatges. 

Beneficiaris:

Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones, físiques o jurídiques, propietàries o titulars d’un dret real d’ús que no impedeixi la posada a disposició d'aquest habitatge a favor de l'Oficina Local d'Habitatge per al seu arrendament. 

Bases reguladores: 

Les Bases reguladores es van publicar al BOPB núm. CVE202310126048 de 15 de setembre de 2023.

L’extracte de la convocatòria es pot consultar a l’enllaç: 

Exp. 2023/006587 Subvenció concurrència departament Habitatge 2023. Exp. 2023/006587 - e-TAULER - Ajuntament d'Olesa de Montserrat (seu.cat)

Termini i forma de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 27/09/2023 i finalitzarà el 30/11/2023. 

S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.

Termini d’execució: 

El termini d’execució de les obres objecte de subvenció és des de l’01/01/2022 al 15/11/2023. 

Termini i forma de justificació: 

El termini de justificació finalitzarà el 30/11/2023. 

S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases. 

Per a més informació: habitatge@olesademontserrat.cat

Documents relacionats