Cessió d'espais

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat gestiona diferents equipaments que són susceptibles de ser cedits amb la finalitat d’afavorir la vida associativa de la vila i de potenciar el desenvolupament cívic, social, participatiu, cultural, esportiu, de promoció econòmica, de lleure o similar de les entitats de la vila.

La disponibilitat dels equipaments s’estén a les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, els objectius de les quals estan relacionats amb la mateixa naturalesa dels equipaments. 

Les cessions poden ser de caràcter puntual per dur a terme una activitat concreta i limitada en el temps, o bé de temporada (curs escolar, any, o temporada esportiva).

A banda del Reglament de cessió d’equipaments, cal veure l’annex de l’equipament concret, per veure quines activitats es poden fer i en quines condicions.

El cost de la cessió es determina a l’ordenança fiscal 29.

Video file