Ets membre d'una mesa electoral?

Els ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d'electors de la mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys.

S’exclouen els electors que fan 18 anys entre la data del sorteig i la data de celebració de les eleccions.

A Olesa el sorteig s'ha fet el dia 2 de maig de 2023. Un cop celebrat es comunicarà als designats, que rebran una notificació i un manual d’instruccions, que també podeu consultar en aquest apartat. També seran citats a una sessió de formació que tindrà lloc el dia 26 de maig. 

Sorteig públic per a la designació dels presidents i vocals titulars i suplents, que han de constituir les meses electorals

Realitzat el sorteig públic per a la designació dels presidents i vocals titulars i suplents, que han de constituir les meses electorals de les eleccions locals convocades pel Reial Decret 207/2023, de 3 d’abril de 2023, podeu consultar el resultat al certificat del Ple celebrat el dia 2 de maig de 2023.

Ple Extraordinari sorteig meses electorals

L'Ajuntament d'Olesa ha convocat Sessió Extraordinària del Ple, que tindrà lloc el proper 2 de maig de 2023, a les 19:00 hores en primera convocatòria, i a les 19:30 h en segona convocatòria, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, conforme el següent

ORDRE DEL DIA 

1.- I - PART RESOLUTIVA 

1.1.- Sorteig membres meses electorals Eleccions Municipals 28 de maig de 2023. Exp. 2022/005906

Podreu seguir la sessió plenària al canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa.

 

Al·legacions al nomenament

Les persones designades com a membres d’una mesa electoral, ja sigui en qualitat de titulars o suplents, i que tinguin una causa justificada poden presentar al·legacions a la seva designació.

Des de la data de la notificació, els membres de mesa disposen d’un termini de 7 dies naturals per a presentar aquestes al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residencia

Les causes legals que impedeixen l’acceptació del càrrec de vocal o president d’una mesa electoral (titular o suplent) són les següents:

 • Tenir més de 65 anys
 • Ser candidat a les eleccions
 • Tenir la condició d’inelegible segons la llei electoral

A més, les persones designades poden al·legar altres causes, justificades documentalment, que la JEZ valorarà abans de resoldre les al·legacions.

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada.

Un cop resoltes les al·legacions per la JEZ, o bé desestimarà el motiu al·legat i notificarà definitivament el nomenament a la persona designada o bé admetrà l’al·legació, s’excusarà la persona del càrrec, se li notificarà i es designarà un altre membre de mesa, a qui s’emetrà la notificació corresponent. Contra la decisió de la JEZ no es pot recórrer en via administrativa electoral.

Si la persona designada no pot presentar-se a les 08.00 hores del dia 28 de maig, per causa justificada, ha d’avisar al més aviat possible a la JEZ corresponent. Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Drets, permisos, dietes i seguretat social

Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

 • Percebre una dieta.
 • Estar protegits pel sistema de la seguretat social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
 • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.
 • En tot cas, tenen dret a un reducció de la jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.

El justificant s’ha de sol·licitar a la junta electoral de zona que els correspongui. També es pot obtenir a través de l’ajuntament corresponent.

Els càrrecs de president o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Calendari per les persones que integren les meses

Convocatòria

 • 3 d'abril de 2023

  Signatura del decret de convocatòria

 • 4 d'abril de 2023

  Publicació del decret de convocatòria al DOGC o BOE

Formació de les meses electorals

 • 28 d'abril* a 3 de maig

  Ajuntaments sortegen els/les membres de les meses electorals

  *Termini avançat al 28 d'abril atesa la coincidència amb festius (acord JEC 02/03/2023 - expt. 140/432)

 • 29 d'abril a 6 de maig

  JEZ notifica als/les interessats/ades la designació com a membre de mesa i els lliura el manual sobre les seves funcions

 • 29 d'abril a 13 de maig

  Designats/ades presenten al·legacions del motiu que els impedeix ser membre mesa davant JEZ

 • 29 d'abril a 18 de maig

  JEZ resol i comunica, si escau, la substitució al/la primer/a suplent

 • 19 de maig a 28 de maig

  Membre de mesa comunica a JEZ la impossibilitat de desenvolupar el seu càrrec

Votació

 • 28 de maig de 2023

  Votació de 9:00 hores a 20:00 hores