Com puc votar?

Els vots es poden emetre:

 • Presencialment, el diumenge 28 de maig, de 9.00 a 20.00 hores a les meses de votació corresponents.
 • Per correu des de l'Estat espanyol: s'ha de sol·licitar entre el 4 d'abril al 18 de maig.
 • Per correu des de l’estranger: s'ha de presentar la sol·licitud a les ambaixades i consolats entre el 4 i el 29 d’abril.

Vot presencial

Mesa de votació

Per saber la mesa on cal votar, l’Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors i electores una targeta censal on hi figura la secció en la qual està censat l’elector o electora i la mesa on li correspon votar, amb l’adreça del col·legi electoral.

També es pot fer la consulta:

 • Presencialment, a l’ajuntament o la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral d’empadronament.
 • A través del servei d’atenció telefònica 900 343 232.
 • A través de la pàgina web de l’Institut Nacional d'Estadística

La votació comença a les 9.00 hores i finalitza a les 20.00 hores del dia 28 de maig, tot i que si queda algun votant dins del local o en el seu accés se li permet votar.

Identificació dels votants

Per votar cal identificar-se amb algun dels següents documents:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • Passaport (on consti la fotografia del titular)
 • Permís de conduir (on consti la fotografia del titular); també és vàlid mitjançant l'aplicació miDGT.

Els documents poden estar caducats però han de ser originals, en cap cas fotocòpies

Dret dels votants

Els votants que treballin el dia de les eleccions poden disposar, dins de l’horari laboral, de fins a quatre hores per a l’exercici del dret de sufragi, que seran retribuïdes. Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

Els treballadors o treballadores que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el de la votació, no tenen dret a demanar cap permís a l’empresa.

El justificant s’ha de sol·licitar a la mesa electoral el mateix dia de la votació.

Vot per correu

Sol·licitud de vot

Des de la convocatòria de les eleccions i fins al 18 de maig les persones que desitgin votar han d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.

La sol·licitud de vot és única per a tots els processos electorals convocats el 28 de maig. L’Oficina del Cens Electoral enviarà la documentació per a tots aquells processos electorals que se celebren el 28 de maig en què el sol·licitant formi part del cens.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es
 • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:
  • El document nacional d’identitat (DNI)
  • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts). 

Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa. 

Recordeu:

El termini per demanar la sol·licitud de vot finalitza el 18 de maig de 2023.

Recepció de la documentació

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 21 de maig. A aquest termini cal afegir-hi el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació:

 • El certificat d’inscripció en el cens.
 • Una papereta de votació de les candidatures que es presenten a cadascuna de les eleccions convocades.
 • Un sobre o sobres de votació.
 • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual us correspon votar.
 • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l’oficina de correus corresponent.

Enviament del vot

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot per a cadascun dels processos electorals per als quals es desitgi votar, s’introdueix en el sobre de votació corresponent (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre o sobres de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral i s’envia per correu certificat no més tard del 24 de maig.

No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.

Estat de tramitació de la sol·licitud

El procediment de vot per correu consta de 3 fases diferenciades:

 1. El votant sol·licita el vot, per via telemàtica o presencialment a l’oficina de Correus, i Correus tramet a l’Institut Nacional de Estadística - Oficina del Cens Electoral (INE-OCE) la sol·licitud de vot.
 2. INE-OCE envia als electors la documentació per poder votar per correu.
 3. L’elector entrega el vot a Correus, i Correus lliura el vot a la mesa electoral corresponent el dia de les eleccions.

Cadascuna de les trameses es realitza a través d’enviaments certificats i urgents, sense cap cost per part de l’elector o electora.

Seguiment de la sol·licitud en els webs de l’INE i de Correus:

 1. Per fer el seguiment de la sol·licitud de vot fins que s’entrega a la delegació provincial de l’INE-OCE:
 2. Si heu fet la sol·licitud per via telemàtica, podeu fer el seguiment des de la pàgina on heu fet la sol·licitud.
 3. Si heu presentat la sol·licitud presencialment a una oficina de correus, podeu fer el seguiment mitjançant la pàgina de trameses de Correos.
 4. Podeu saber l’estat de tramitació de la sol·licitud (acceptada, refusada o en tramitació), a través del web de l'INE-OCE (mitjançant DNI, o passaport o targeta de residència, i data de naixement), a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral o al telèfon 901.101.900.
 5. Un cop la sol·licitud és acceptada, es pot fer el seguiment de la documentació electoral fins que arriba al domicili a través de la pàgina de trameses de Correos i mitjançant el codi de documentació electoral.
 6. Un cop rebuda la documentació i realitzat l’enviament del sobre de vot, podeu per fer el seguiment mitjançant el comprovant amb un número de seguiment a la pàgina de trameses de Correos.

Vot per persones malaltes o amb discapacitat

Vot presencial

Les persones amb alguna discapacitat poden ajudar-se d’una altra persona que els acompanyi quan vagin a votar o d’algun mitjà material per traslladar els sobres electorals als membres de la mesa.

A més a més, la Creu Roja ofereix un servei gratuït d'acompanyament per a persones vulnerables, que no disposin de familiars o d'altres mitjans que els puguin ajudar i necessitin per traslladar-se al col·legi electoral durant el dia de la votació per motius de malaltia, discapacitat o mobilitat reduïda. Després els acompanyarà de tornada al seu domicili.

Pot sol·licitar el servei per telèfon trucant al 704 20 22 24 que correspon al Centre d'Operacions de Creu Roja i funciona les 24 hores els 365 dies de l'any. El termini per sol·licitar el servei acaba el dia 21 de maig.

També mitjançant l'adreça de correu electrònic coordinador@creuroja.org.

En el cas que algun membre de la mesa, o algun dels interventors o interventores o apoderats o apoderades adscrits a la mesa, consideri que el vot no s’ha exercit de forma conscient, lliure i voluntària, ho pot fer constar a l’acta de sessió, però no s’impedirà el vot. En l’acta, el votant s’haurà d’identificar només amb el DNI o document identificatiu que aporti.

Les meses electorals han d'admetre el vot de qualsevol persona que estigui inscrita en el cens electoral d'aquella mesa.

Vot per correu

En el cas que un votant no pugui desplaçar-se a una oficina de correus per fer la sol·licitud de vot per correu per causa de malaltia o discapacitat (que ha d’estar acreditada mitjançant un certificat mèdic oficial i gratuït), pot fer la sol·licitud una altra persona, autoritzada notarialment o consularment mitjançant un document que s’ha d’estendre individualment per a l’elector o electora.

El servei de notaria és totalment gratuït, inclòs el desplaçament a la residència del votant (cal contactar amb el Col·legi de Notaris de Catalunya, telèfon 933 174 800).

Posteriorment, se seguirà el mateix procediment que per al vot per correu ordinari:

 • El representant del votant o apoderat o apoderada pot anar fins al 18 de maig de 2023, personalment, amb el seu DNI i el poder notarial, a qualsevol oficina de correus i entregar la sol·licitud de vot per correu.
 • L’Oficina del Cens Electoral enviarà al representant del votant o apoderat o apoderada per correu certificat a l’adreça que s’hagi indicat, o per defecte, a la que consti en el cens:

- El certificat d’inscripció en el cens.
- Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades (o una sola papereta amb totes les candidatures, en el cas de les eleccions a la presidència de les emd).
- El sobre o sobres de votació.
- Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual us correspon votar.
- Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

 • Aquesta documentació l’ha de recollir personalment el representant del votant o apoderat o apoderada, prèvia acreditació de la seva identitat. Si no es trobés al domicili, haurà d’anar personalment a recollir-la a l’oficina de correus que correspongui.