Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES

Els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús residencial estan regulats a la resolució GAH/1320/2016, de 20 de maig, en què s'especifiquen i aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial. A més, fa pública la convocatòria per a l'any 2016.

 

Terminis:

 1. Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva, el termini finalitza el 30 de juny de 2016.
 2. Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència publica no competitiva, el termini finalitza el 30 de setembre de 2016.

 

Actuacions subvencionables:

 

Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat:

 

La CONSERVACIÓ dels edificis que disposin d’una ITE que qualifiqui les deficiències detectades d'importants o greus o molt greus:

 • Obres relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici.
 • Obres relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d'edificis d'habitatges declarats béns d'interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins dels conjunts historicoartístics. Quan es tracti d'edificis que no tinguin la consideració anterior, aquests tipus d'obres només es poden subvencionar si s'executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici.
 • Obres que es realitzin en les instal·lacions comunes d'electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d'adaptar-les a la normativa vigent. En aquest cas no serà exigible que la deficiència per incompliment de la normativa vigent estigui qualificada a la ITE.

 

La MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT (s’ha d’aconseguir una reducció almenys d'un 30% sobre la situació prèvia a aquestes actuacions.

 

 

L’ACCESSIBILITAT: 

 

 • La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat
 • La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs
 • La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors
 • La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.

  

Requisits dels edificis:

 

Els edificis de tipologia residencial col·lectiva han de complir els requisits següents:

 • Han d'haver estat construïts i acabats abans de l'any 1981
 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge
 • Com a mínim, el 70% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris

 

Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s'admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.
 • Quan les obres consisteixin en actuacions relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici amb deficiències qualificades com a importants o greus o molt greus.

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació amb els documents següents:

 • L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (ITE)
 • El certificat d'eficiència energètica de l'edifici, diligenciat per l'Institut Català d'Energia (ICAEN), amb la etiqueta energètica corresponent
 • L'informe d’avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat

 

 • Twitter
 • Facebook
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2016