Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

L'Ajuntament facilita a la ciutadania nous canals de participació al nou Pla d'Ordenació urbanística Municipal (POUM)



14/11/2017

A través del formulari de recollida de suggeriments es pot fer arribar qualsevol suggeriment, comentari o pregunta respecte el document d’Avanç de Pla. L’altra eina creada és un formulari per concertar una entrevista amb l’equip redactor.



L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat posa a l’abast de la ciutadania dos nous canals de comunicació per tal de recollir, documentar i respondre tots els comentaris sobre l’Avanç de nou Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM) i, en general, de tot el procés d'elaboració del pla. Un dels canals és un formulari de recollida de suggeriments sobre l’Avanç del Pla, que ja es va presentar públicament i s’ha aprovat al Ple municipal, i el segon, un altre formulari, en aquest cas per concertar una entrevista amb l’equip redactor del Pla. Precisament, des de l’equip redactor del POUM, un dels seus responsables, Amador Ferrer, ha destacat la importància que la participació ciutadana està tenint en l’elaboració del Pla, una participació ciutadana que, segons ha remarcat, en el cas del POUM d’Olesa, i a diferència d’altres municipis, ha tingut protagonisme des de l’inici del procés.

 

A través del formulari de recollida de suggeriments es pot fer arribar qualsevol suggeriment, comentari o pregunta respecte el document d’Avanç de Pla. Per fer-ho, només cal omplir les dades de contacte i adjuntar, si es desitja, alguna imatge o document com a material de suport per al comentari. L’únic requisit per poder adjuntar documents és disposar d’un compte de gmail. El formulari de recollida de suggeriments queda obert durant tot el període d’exposició pública, que finalitzarà la segona setmana de desembre. L’altra eina creada és un formulari per concertar una entrevista amb l’equip redactor per tal de poder realitzar consultes personalitzades al llarg de tot el procés de redacció del POUM. Tant per accedir al formulari de suggeriments com per demanar  hora, es pot fer a través del web del POUM, www.poumolesademontserrat.cat.

 

Un dels responsables de l’equip redactor del POUM, Amador Ferrer, ha destacat, precisament, la importància que està tenint tot el procés de participació ciutadana del Pla, en aquest cas a càrrec de l’empresa Lavola. Segons Ferrer, els tallers de participació celebrats fa uns mesos ja van servir per recollir moltes propostes. Amador Ferrer ha volgut destacar, precisament, l’incís que ha fet l’Ajuntament d’Olesa en el procés de participació ciutadana. De fet, afirma que normalment és a partir de l’aprovació inicial de l’Avanç del Pla que els ajuntaments engeguen els processos participació ciutadana, i en canvi Olesa ho ha fet molt abans. Per aquesta raó des de l’equip redactor del POUM s’anima la ciutadania a participar en l’elaboració del Pla a través dels seus suggeriments. Per tal que la ciutadania conegui l’avanç del Pla, la Casa de Cultura acull una exposició en la qual es pot consultar tant el document de l’Avanç com alguns plànols inclosos en el mateix.

 

Aquest Avanç planteja tres possibles escenaris per a l’Olesa dels propers 15 anys, tenint en compte els canvis demogràfics i les necessitats d'habitatge i equipaments del municipi.

 

El primer escenari, per a una població d’uns 24.700 habitants,  correspon a un programa de mínims, és a dir, considerant únicament aquells sectors de sòl urbanitzable ja consolidats per la urbanització i/o edificació (cas del sector Can Vinyals), o bé amb drets adquirits per haver aprovat dins dels terminis previstos els documents de planejament i gestió urbanística (com és el cas, en principi, del sector de Cal Candi). També aquells que es consideren necessaris per localitzar els dèficits existents en matèria d’habitatge assequible, equipaments i zones verdes (cas del sector de l’Eixample). Aquest escenari es configura, per tant, com el que correspon a una perspectiva de reestructuració sense creixement (o amb un creixement mínim en termes de consum de nou sòl). En aquest escenari es redueix, per tant, el sostre edificable per a usos residencials a la meitat (en relació al planejament vigent). En aquest escenari no es programa nou sòl industrial, ja que can Vinyals es dona per consolidat, i es manté únicament un sector de servei, que en el seu dia formava part de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE).

 

El segon escenari, amb un horitzó de població de 25.300 habitants, està concebut en una perspectiva de reactivació econòmica que permeti desenvolupar alguns altres sectors que també tenen un important interès públic, ja que permeten completar correctament algunes trames urbanes indecises, obrir la possibilitat de nous usos i aportar sòls per complementar els sistemes viari, d’equipaments i de parcs urbans. Aquesta perspectiva comporta desenvolupar un fort compromís públic-privat, amb una major inversió tant en les noves infraestructures i serveis com en l’ordenació i urbanització dels sòls. Aquest escenari B inclou sectors molt rellevants des del punt de vista del model urbà i segons la memòria de l’Avanç del POUM, “és segurament el més apropiat per a garantir un creixement qualitatiu d’Olesa en els dos o tres quadriennis”. És també el més flexible, diu la memòria, “ja que la programació dels sectors hauria de fer-se de forma pautada en el temps i atenent a les necessitats de cada moment”.

 

El POUM pot establir condicions prèvies per al desenvolupament de cada sector, mitjançant l’agenda i el programa d’actuació. En aquest cas, el sostre potencial per a usos residencials seria d’uns 982 habitatges, segons el planejament vigent, però que també poden ser modificades. S’incorpora el sector de la Riera de can Carreras, que, diu la memòria, “pot ajudar a definir la via paisatgística de connexió nord i aportar els sòls necessaris per a cobrir el dèficit de zones verdes del nucli antic”. El sostre per a usos industrials seria de poc més de 114.000 m2, en incorporar el sector de la carretera de la Puda; i el sostre per a serveis, de pocs més de 23.000 m2, al incorporar el sector que se situa en un àmbit potencialment molt central i accessible, entre la carretera i el ferrocarril, “que pot ajudar a cobrir part dels dèficits d’equipaments i espais lliures de l’Eixample i obrir la possibilitat de situar nous usos terciaris, hotelers, comercials i de lleure”.

 

El darrer escenari, amb vistes a una previsió d’habitatges de 25.500, correspon a una situació de gran dinàmica econòmica i social, en una perspectiva de creixement continuat, que segons la memòria d’Avanç del POUM, només serà possible amb una clara optimització de les infraestructures de suport. Requereix una important millora dels accessos generals i de la xarxa viària bàsica, i  un total de prop de 180.000 m2 residencials, equivalent a uns 1.112 habitatges, com a resultat de considerar els sectors de la carretera de Martorell i Les Planes, ambdós en àmbits no delimitats. Els sectors industrials sumen els mateixos 114.000 m2 de l’escenari B anterior, i els sectors de serveis es completen amb el sector ubicat a l’altre costat de la carretera, en un àmbit no delimitat, el que suposa esgotar el total de 51.233 m2 potencials segons el planejament urbanístic vigent.

 

En qualsevol cas, el lema fonamental d'aquest POUM és “urbanisme sostenible i regeneració urbana”, i en principi l’estratègia passa per no ampliar ni expandir el nucli urbà, sinó reutilitzar els espais buits.

 

A banda dels tres escenaris, l’Avanç del POUM també fa una diagnosi urbanística i una anàlisis d’oportunitats. Arran aquesta diagnosi, l’equip redactor, ha explicat Amador Ferrer,  marca unes línies estratègiques que passen per consolidar el nucli urbà d’Olesa; reforçar la seva cohesió tot millorant la qualitat dels espais i equipaments públics; i facilitar la dinamització econòmica del municipi. En aquest darrer eix és important, per tant, la millora dels polígons industrials però també, ha dit Ferrer, dels eixos comercials d’Olesa. I tot plegat sense oblidar criteris de sostenibilitat, accessibilitat i una mirada al gènere dins l’urbanisme.

 

Ara és el moment de començar a concretar una proposta concreta tenint en compte aquests escenaris i la diagnosi plantejada, amb vistes que, després d’una nova fase de participació ciutadana, el document del POUM es pugui aprovar cap als mesos d’abril-maig. Serà un document, ha destacat Amadeu Ferrer, de l’equip redactor, que marcarà exactament quina ordenació urbanística tindrà Olesa els propers anys i una regulació normativa de cada sector. Amador Ferrer ha destacat la gran comunicació que l’equip redactor està tenint amb l’Ajuntament d’Olesa, amb reunions setmanals amb tècnics i responsables polítics municipals. També ha destacat la feina del consell Assessor Urbanístic creat per a la redacció del POUM, un consell integrat per representants de les diferents forces polítiques i ciutadans.

 

Ho poden fer a través de la web del POUM, www.poumolesademontserrat.cat, a la qual també es pot accedir a través del web municipal.


  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2016